WZORY DRUKÓW w PPP Chojnice


WZORY INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DLA UZYSKANIA OPINII – DO WYPEŁNIENIA PRZEZ SZKOŁĘ / PRZEDSZKOLE:

 1.  Informacja nauczyciela – na podstawie obserwacji w przypadku trudności ucznia w zakresie  pisania i czytania (SP) - (NOWE)  pobierz
 2.  Informacja zwrotna dotycząca organizacji i przebiegu nauczania indywidualnego  pobierz
 3.  Obserwacje nauczyciela o dziecku z nadpobudliwością psychoruchową  pobierz
 4.  Informacja nauczyciela o dziecku w wieku 3-6 lat  objętym  opieką przedszkolną  pobierz
 5.  Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - nowa forma pomocy  (NOWE)  pobierz
 6.  Zindywidualizowana ścieżka - opinia ze szkoły - (NOWE) pobierz
 7.  Informacja nauczyciela – na podstawie obserwacji w przypadku trudności ucznia w zakresie matematyki  (NOWE)  pobierz


WZORY WNIOSKÓW – DO WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA:

W ZWIĄZKU Z WYDANIEM OPINII

 1. Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - (NOWE) pobierz
 2. Wniosek nauczyciela o pierwszorazowe badanie ucznia szkoły ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej pod ktem specyficznych trudności w uczeniu się
  - szkoła  
  ponadpodstawowa - (NOWE) pobierz

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii przez zespół orzekający PPP Chojnice(NOWE) pobierz
 2. Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia - o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia - (NOWE) pobierz
 3. Zaświadczenie lekarza na potrzeby wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka(NOWE)  pobierz
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia  na potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego/indywidualnego nauczania(NOWE)  pobierz
 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia na potrzeby kształcenia specjalnego/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - (NOWE)  pobierz
 6. Informacja zwrotna dotycząca organizacji i przebiegu nauczania indywidualnego  - (NOWE)  pobierz

WZORY DRUKÓW - INNE

 1. Wniosek o wydanie informacji o dziecku   pobierz
 2. Wniosek o udział w zajęciach grupowych   pobierz
 3. Zgłoszenie ze szkoły/placówki  (NOWE)  pobierz
 4. Oświadczenie dotyczące przekazania dokumentacji badań do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach  (NOWE)  pobierz
 5. Diagnoza kontrolna  (NOWE)  pobierz
 6. WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ – wersja w języku ukraińskim (Заява про прийняття рішення про необхідність надання допомоги) -  (NOWE)  pobierz (загруджати)
 7. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA – wersja w języku ukraińskim (Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти) -  (NOWE)  pobierz (загруджати)
 8. Ukraińsko-Polski Kwestionariusz Analizy Rozwoju oraz Aktualnych Trudności Dzieci i Młodzieży – UPK -
   (NOWE)  pobierz

WZORY ZAŚWIADCZEŃ – DO WYPEŁNIENIA PRZEZ LEKARZA:

 1. Informacja lekarza dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  Chojnicach w celu objęcia dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (NOWE)  pobierz