11. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. nr 256, poz. 2572)

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony 04.04.2000r.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. nr 228, poz. 1492)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. nr 0, poz. 199)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 0, poz. 532)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. nr 175, poz. 1086)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. 0, poz. 529)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 0, poz. 520)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.173, poz.1072)

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. nr 0, poz. 957)

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach oraz w ośrodkach (Dz.U. nr 0, poz. 958)


1. Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.waw.pl

2. Kuratorium Oświaty w Gdańsku http://www.kuratorium.gda.pl

3. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku http://dysleksja.univ.gda.pl

4. Polskie Towarzystwo Logopedyczne http://www.logopedia.umcs.lublin.pl

5. Polskie Towarzystwo Psychologiczne http://www.ptp.org.pl

6. Ośrodek Rozwoju Edukacji http://www.ore.edu.pl

7. http://www.ibe.edu.p

8. http://www.bazgroszyt.wp.pl


Przydatne linki Pobierz